ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Ο.ΣΥ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υπογραφών Βασίλειος Κατρόπουλος του και της
γεννηθείς την 08-09-1967 στο Γερμανίας, κάτοχος του με αριθμό
ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Κυψέλης, ΑΦΜ ΔΟΥ . κάτοικος
εξουσιοδοτώ με την παρούσα τις ασκούμενες δικηγόρους 1) Δανάη (AM ΔΣΑ ) και 2) (AM ΔΣΘ ) άπαντες κατοίκους όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά καταθέσει αντί για μένα μήνυση κατά του
1.Του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Παρνασσού 6), ανώνυμης συγκοινωνιακής εταιρείας με την επωνυμία ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. ΑΕ» η οποία προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ» (απορροφόμενη εταιρεία) από την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΘΕΛ ΑΕ» (απορροφώσα εταιρεία) βάσει της υπ’ αρ. 38738/2638/10.6.2011 Κ.Υ.Α. Οικονομικών και ΥΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ 1454Β' 17.6.2011) ως καθολικής διαδόχου της «Εταιρείας θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.». και 2. Κατά παντός υπευθύνου που ήθελε προκύψει από την ανάκριση, το περιεχόμενο της οποίας έχει επί λέξει ως εξής:
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Βασίλειου Κατρόπουλου, κατοίκου
ΚΑΤΑ
1
1. Του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού
Συμβουλίου της εδρεύουσας στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής (Παρνασσού 6), ανώνυμης συγκοινωνιακής εταιρείας με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. ΑΕ» η οποία προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ» (απορροφόμενη εταιρεία) από την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕθΕΛ ΑΕ» (απορροφώσο εταιρεία) βάσει της υπ'αρ. 38738/2638/10.6.2011 Κ.Υ.Α. Οικονομικών και ΥΟΜΕΔΙ(ΦΕΚ 1454Β'17.6.2011) ως καθολικής διαδόχου της «Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων Ε.ΘΕΛ. Α.Ε».
ΚΑΙ
2.Κατά παντός υπευθύνου που ήθελε προκύψει από την ανάκριση
Η ανήκουσα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ανώνυμη συγκοινωνιακή εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. ΑΕ» , είναι θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α) και εκτελεί το συγκοινωνιακό έργο της Πρωτεύουσας με θερμικό λεωφορεία και τρόλλεϋς.
Είμαι επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου και υπηρετώ στην ΟΣΥ ΑΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από την εποχή της στην ΕΘΕΛ ΑΕ, παράλληλα δε ενεργό μέλος της αντιπροσωπευτικότερης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της εταιρείας, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι απασχολούμενοι στην κίνηση (οδηγοί, ελιγμοδηγοί κλπ) υπάλληλοι της ΕθΕΛ ΑΕ, με την επωνυμία «Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και θυγατρικών αυτού εταιρειών» που εδρεύει στην Αθήνα , στους σκοπούς του ισχύοντος Καταστατικού του οποίου, περιλαμβάνεται η μελέτη και η διαφύλαξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μας.
Περαιτέρω, οι εργασιακές σχέσεις και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού (Ν. 2669/1998 ΦΕΚΑ 283/18/12/1998)
2
Ειδικότερα στο όρθρο 26 του ανωτέρω Γ. Κ. Π. ορίζονται
ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Γενικές Υποχρεώσεις Προσωπικού
1.Το προσωπικό οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί αυτόν τον Κανονισμό και τις εκάστοτε αποφάσεις, εγκυκλίους, ανακοινώσεις και οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Για κάθε αμφιβολία επί του περιεχομένου του Κανονισμού των αποφάσεων εγκυκλίων και οδηγών πρέπει να ζητά την γνώμη των Προϊσταμένων του.
2.Το προσωπικό έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και να αφιερώνει ανεπιφύλακτα τις γνώσεις και την εμπειρία του όπως και τη δραστηριότητα και ενεργητικότητα του στην εκτέλεση της εργασίας του.
3.Έχει υποχρέωση να εξυπηρετεί ευσυνείδητα και μέσα στα όρια των κειμένων νόμων και κανονισμών τα συμφέροντα της Εταιρείας συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις του στην αρτιότερη λειτουργία της.
4.Έχει υποχρέωση να προσέρχεται ανελλιπώς και να εργάζεται κανονικό καθ’ όλο το καθοριζόμενο κάθε φορά ωράριο και να ασχολείται αποκλειστικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία συνεπάγεται η θέση που κατέχει.
5.Το προσωπικό αδυνατώντας λόγω ασθένειας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος να προσέλθει στην εργασία του οφείλει να το γνωστοποιεί αμέσως (κατά την εκδήλωση της ασθένειας ή την εμφάνιση του κωλύματος) και δια παντός πρόσφορου μέσου στον Προϊστάμενό του.
6.Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να εκτελεί τις προφορικές και γραπτές εντολές των Προϊσταμένων του. Σε περίπτωση που οι οδηγίες που του δίνονται είναι κατά την άποψή του αντίθετες με άλλες έχει δικαίωμα να επιστήσει την προσοχή του Προϊστάμενου αλλά όταν αυτός επιμένει είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει αφού ζητήσει και λάβει έγγραφη εντολή και στη συνέχει δύναται να αναφερθεί εγγράφως στην ιεραρχία.
Σε περίπτωση που ο μισθωτός κρίνει ότι κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του ίδιου ή άλλων μισθωτών ή επιβατικού κοινού μπορεί να ζητήσει έγγραφη εντολή διαφορετικό δικαιούται να μην εκτελέσει την εντολή.
7.Όλο το προσωπικό που καθορίζει η Εταιρεία υποχρεούται να φέρει κατά τις ώρες εργασίας του τις χορηγούμενες στολές, είδη ιματισμού και οποιοδήποτε άλλη
3
εξάρτηση που στοχεύει στην ευπρεπή εμφάνιση ή στην ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.....
8.Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά όλα τα καθορισμένα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας και ασφάλειας.
9.Εξ αιτίας του αντικειμένου των εργασιών ορισμένων λειτουργιών οι απασχολούμενοι σ αυτές μισθωτοί είναι υποχρεωμένοι όταν αυτό είναι αναγκαίο να υπόκεινται σε έλεγχο.
10.Το προσωπικό οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους ανωτέρους του, προς τους συναδέλφους του και τους υφισταμένους του με λεπτότητα και ευγένεια.
11.Προσωπικό που βρίσκεται στην ανάγκη να λάβει με προσωπική του ευθύνη μέτρα που αντίκεινται στις υπηρεσιακές διατάξεις, οφείλει να ειδοποιεί αμέσως τον προϊστάμενό του δικαιολογώντας την ενέργεια του αυτή. Η λήψη των μέτρων αυτών δικαιολογείται μόνο από την αδυναμία της άμεσης επικοινωνίας του με οποιονδήποτε προϊστάμενο άμεσο ή έμμεσο.
12.Το προσωπικό οφείλει να αναφέρει αμέσως και εγγράφως στις αρμόδιες για Θέματα προσωπικού διοικητικές ενότητες κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης.
13.Το προσωπικό υποχρεούται να αναφέρεται πάντοτε ιεραρχικά δια του αμέσου προϊστάμενου του. Αιτήσεις ενστάσεις παράπονα ή αναφορές για οποιοδήποτε θέμα υποβάλλονται ιεραρχικό. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικό επείγουσας ανάγκης επιτρέπεται υπέρβαση με ταυτόχρονη ανακοίνωση προς τον άμεσο προϊστάμενο.
14.Οι προϊστάμενοι κάθε βαθμού οφείλουν να κατατοπίζουν και να καθοδηγούν τους υφισταμένους τους στο αντικείμενο της εργασίας τους και για κάθε γενικό θέμα που έχει σχέση με την εργασία. Οφείλουν επίσης να μεριμνούν ώστε οι υφιστάμενοί τους να λαμβάνουν πάντοτε γνώση των αποφάσεων, ανακοινώσεων και εγκυκλίων.
15.Κάθε προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας από τους υφισταμένους του καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
16.Το προσωπικό οφείλει όταν αρμοδίως κληθεί για παροχή διευκρινίσεων ή κατάθεση ή μαρτυρία εξώδικη ή δικαστική να καταθέσει με βάση εκείνα τα οποία λόγω της θέσης εργασίας του γνωρίζει.
17.Απαγορεύεται η συμμετοχή του προσωπικού αμέσως ή εμμέσως σε δημοπρασίες
18.Απαγορεύεται στο προσωπικό:
4
A) Η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσωπικές ή ξένες προς το έργο του ασχολίες.
Β) Κάθε απασχόληση εκτός των ωρών εργασίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της εταιρείας εκτός και αν προς τούτο έχει ζητηθεί και χορηγηθεί έγγραφη άδεια από τη Διοίκηση.
Γ) Η απασχόληση υφιστάμενου από ιεραρχικό ανώτερο σε εργασίες ξένες προς την υπηρεσία κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και μετά από τη λήξη αυτού.
Δ) Nα δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του ωφελήματα κάθε φύσης από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων....
Ε) Να μεταδίδει ή να συμμετέχει στην μετάδοση ανακριβών ή ψευδών ειδήσεων για την εταιρεία.
Στ) Να εξάγει παράνομα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης υλικά ή οποιοδήποτε αντικείμενο που ανήκει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή της εταιρείας.
Ζ) Να παραμένει ή να περιφέρεται άσκοπα στους χώρους εργασίας.
Η) Η συμμετοχή του ατομικά είτε συλλογικα στο να επιλαμβάνεται Θέματος γιο το οποίο έχει συμφέρον το ίδιο ή συγγενής του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.
Στη συνέχεια καθορίζονται στο άρθρο 27 τα ειδικό καθήκοντα του Προσωπικού κίνησης
ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ειδικά Καθήκοντα Προσωπικού Κίνησης
Τα καθήκοντα του προσωπικού κίνησης στη διάρκεια της εργασίας του είναι:
1.Να συμπεριφέρεται αξιοπρεπώς και με ευγένεια προς το επιβατικό κοινό και να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετική με τη συγκοινωνία.
2.Να προσέρχεται έγκαιρα στο χρόνο και τον τόπο που είναι προγραμματισμένος για την έναρξη της εργασίας του.
3.Πριν από την παραλαβή του οχήματος οφείλει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχό του. Ο οδηγός δεν υποχρεούται στη συντήρηση του οχήματος, η οποία πραγματοποιείται από την τεχνική υπηρεσία.
5
4.Κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του υποχρεούται να φέρει καθαρή και περιποιημένη την υπηρεσιακή στολή εφόσον χορηγείται.
5.Να καταλαμβάνει τη θέση του μόλις το λεωφορείο καλείται για δρομολόγηση.
6.Να σταθμεύει το λεωφορείο στα σημεία που έχουν τοποθετηθεί οι ενδεικτικές πινακίδες των στάσεων.
7.Να τηρεί τις σχετικές με τα καθήκοντα του διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
8.Να σβήνει τη μηχανή του λεωφορείου και να φροντίζει για την ασφαλή στάθμευσή του.
9.Να μην αφήνει τη θέση του σε τέρματα ή αφετηρίες όπου το έδαφος είναι επικλινές για την αποφυγή ατυχημάτων.
10.Να τοποθετεί κατά την έναρξη κάθε δρομολογίου την ενδεικτική πινακίδα και τον αριθμό προορισμού του λεωφορείου.
11.Να αποφεύγει τις συζητήσεις και να μην διαπληκτίζεται με το επιβατικό κοινό.
12.Να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των προϊσταμένων για την απόσπαση του λεωφορείου σε άλλες γραμμές εντός του ωραρίου εργασίας.
13.Να κάνει χρήση της κόρνας του λεωφορείου μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις για να αποφεύγεται η ηχορύπανση.
14.Να φροντίζει για την κανονική και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου και να είναι υπεύθυνος για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του.
15.Να καταθέτει εντός 48ώρου δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα ή στον αρμόδιο για τούτο υπάλληλο για κάθε βλάβη ή ζημιά που προκλήθηκε από το λεωφορείο ανεξάρτητα από την υπαιτιότητά του.
16.Nα φροντίζει για την άμεση μεταφορά των τυχόν τραυματιών στο σταθμό A βοηθειών ή στα πλησιέστερα νοσοκομεία.
17.Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του το λεωφορείο πάθει κάποια βλάβη να γνωστοποιεί αμέσως τη βλάβη στην τεχνική υπηρεσία και στον σταθμάρχη ενώ ολοκληρώνει το δρομολόγιο αν αυτή είναι επουσιώδης και δεν δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού (π.χ. ακυρωτικό,άνοιγμα μιας πόρτας, καθρέπτες κ.λπ.).
18.Κατά την παράδοση του οχήματος στον επόμενο οδηγό είτε αυτή προέρχεται από διάλειμμα είτε από αλλαγή βάρδιας ο οδηγός υποχρεούται να ενημερώνει για την κατάσταση του οχήματος και να συντάσει σχετικό δελτίο βλαβών.
19.Να ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία του σε περίπτωση ανώτερης βίας η οποία τον αναγκάζει να βρίσκεται εκτός υπηρεσίας...
6
20.Nα μην συμπεριφέρεται ανάρμοστα σε συνάδελφο ή προϊστάμενό του.
21.Nα εκτελεί επακριβώς στην ώρα της κάθε διαδρομή ακόμα και όταν βρίσκεται νωρίτερα στην αφετηρία ή το τέρμα.
22.Να παραδίδει στην υπηρεσία κάθε αντικείμενο που τυχόν βρέθηκε στο λεωφορείο ή στο αμαξοστάσιο και είναι στην κατοχή του.
23.Να μην κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ψυχοτρόπων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή να βρίσκεται υπό την επήρεια αυτών.
24.Να τοποθετεί καρτελάκι με τα στοιχεία του στην καθορισμένη προς τούτο θέση του λεωφορείου.
25.Να μην παραποιεί ή αλλοιώνει ιατρικές βεβαιώσεις ή χορηγηθείσες άδειες και κάθε υπηρεσιακό έγγραφο.
26.0 οδηγός κατά την αλλαγή της βάρδιας του στα τέρματα και τις αφετηρίες είναι υποχρεωμένος να παραμείνει μέχρι τη λήξη της βάρδιας του στο λεωφορείο και έως ότου αντικατασταθεί.
27.Σε περίπτωση που η βλάβη στο λεωφορείο γίνεται σε σημείο όπου δεν μπορεί να ειδοποιήσει την υπηρεσία να ασφαλίζει το όχημα, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. και να μεταβαίνει στο πλησιέστερο σημείο για να κάνει τη σχετική ειδοποίηση στην υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς και επικοινωνίας του οδηγού βαρύνουν την Εταιρεία.
28.Σε περίπτωση που η βλάβη στο όχημα υποχρεώσει τον οδηγό να παραμείνει στο λεωφορείο τόση ώρα όση δεν θα του επιτρέπεται να έχει την 12ωρη ανάπαυση
29.Απαγορεύεται αλλαγή βάρδιας μεταξύ των οδηγών εκτός εάν υπάρχει έγκριση της υπηρεσίας μετά οπό σχετική αίτησή του ή των οδηγών.
30.Nα εκτελεί την τελευταία νυκτερινή διαδρομή (δρομολόγιο) υποχρεωτικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας χορηγείται υπερωρία.
31.Το πρόστιμα που επιβάλλονται από την τροχαία για υπεράριθμους επιβάτες ή εκπομπή καυσαερίων πληρώνονται από την εταιρεία.
32.Να επιβιβάζει και αποβιβάζει το επιβατικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, τις εγκυκλίους του Ο.ΑΣ.Α. και ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες.
33.Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ρυθμίζεται η πώληση εισιτηρίων από τους οδηγούς.
34.Η παραλαβή και η παράδοση του λεωφορείου γίνεται σε περισσότερα του ενός σημεία σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
7
Στα άρθρο 28 και επ. ορίζεται η πειθαρχική διαδικασία Ειδικότερα
ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΌ ΟΓΔΟΟ
Πειθαρχικά Παραπτώματα
1.Κόθε παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος με πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να καταλογισθεί αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Με την έννοια υπηρεσιακό καθήκον νοείται κάθε υποχρέωση που απορρέει από:
Α. Τις σχετικές διατάξεις αυτού του κανονισμού και του υπηρεσιακού οργανισμού.
Β. Τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ατομική σύμβαση εργασίας τις αποφάσεις εγκυκλίους οδηγίες και εντολές γραπτές ή προφορικές που κάθε φορά ισχύουν από τη φύση της εργασίας καθώς και από τη συμπεριφορά και γενικό διαγωγή του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εντός του χώρου και του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας του.
Γ. Την καμένη νομοθεσία.
Η κίνηση της διαδικασίας παραπομπής του προσωπικού γιο πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί υποχρέωση των προϊστάμενων και γίνεται μέσα οπό την ιεραρχία της οργανωτικής μονάδας.
Δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η νόμιμη απεργία.
Άρθρο 31 παρ. 3. Ο Δ/νων Σύμβουλος έχει δικαίωμα με αιτιολογημένη απόφασή του να απομακρύνει από τη θέση του βάζοντας σε διαθεσιμότητα κάθε μισθωτό που έγινε αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης εφόσον η παραμονή του κρίνεται είτε ασύμφορη για την υπηρεσία εξαιτίας του είδους του παραπτώματος είτε αποτελεί εμπόδιο στην διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης. Η θέση σε διαθεσιμότητα δεν μπορεί να υπερβεί το δίμηνο μετά την πάροδο του οποίου ον η πειθαρχική διαδικασία δεν έχει περατωθεί ο μισθωτός επιστρέφει αυτοδίκαια στη θέση του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας η θέση σε διαθεσιμότητα μπορεί να επεκταθεί μέχρι έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας ο μισθωτός έχει όλα τα υπηρεσιακά καθήκοντα εκτός από αυτά που του έχουν αφαιρεθεί με την απόφαση διαθεσιμότητας και λαμβάνει το ήμισυ των αποδοχών του. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αφαιρείται από το χρόνο υπηρεσίας».
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
8
Πειθαρχική Διαδικασία
Προκαταρκτική εξέταση:
Α. Η προκαταρκτική εξέταση συνιστάται στην άτυπη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για το Θεωρούμενο πειθαρχικό παράπτωμα.
Β. Προκαταρκτική εξέταση οφείλει να ενεργήσει κάθε ιεραρχικά προϊστάμενος για το προσωπικό της δικαιοδοσίας του για πιθανή παράβαση.
Εάν από τα στοιχεία που Θα συγκεντρωθούν κρίνει εκείνος που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση ότι υπάρχει λόγος πειθαρχικής δίωξης υποβάλει πλήρως αιτιολογημένη έκθεση μαζί με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία στον προϊστάμενο που έχει την πειθαρχική δικαιοδοσία. Εάν ο ίδιος είναι και πειθαρχικός προϊστάμενος καλεί τον εργαζόμενο σε απολογία και επιβάλλει την αρμόζουσα ποινή. Εάν το πειθαρχικό παράπτωμα δεν είναι της δικής του δικαιοδοσίας παραπέμπει την υπόθεση με αιτιολογημένη έκθεση στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
Εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης τερματίζει την προκαταρκτική εξέταση και τα στοιχεία που έχει συλλέξει τα αποστέλλει με εισήγηση στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Δ/νση η οποία εγκρίνει ή
απορρίπτει την εισήγηση και διατάσσει την συνέχιση της πειθαρχικής διαδικασίας.
Διοικητική εξέταση:
Α. Στην περίπτωση σοβαρής πειθαρχικής παράβασης είναι απαραίτητη η διενέργεια διοικητικής εξέτασης. Διοικητική εξέταση ενεργεί μόνο η αρμόδια για θέματα προσωπικού διεύθυνση ή ειδικά προς τούτο συγκροτηθείσα επιτροπή ύστερα από εισήγησή της.
Β. Για υπόθεση που άρχισε να εκδικάζεται ήδη από πειθορχικό συμβούλιο τη διοικητική εξέταση ενεργεί ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτό.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ανάκριση να είναι ιεραρχικά ανώτερος ή τουλάχιστον του αυτού ιεραρχικού επιπέδου με εκείνον που διώκεται.
9
Γ. Η διοικητική εξέταση είναι μυστική μπορεί δε να επεκταθεί και επί άλλων παραπτωμάτων του αυτού εργαζομένου εφόσον προκύψουν σχετικά στοιχεία κατά την πορεία της.
Δ. Εκείνος που διεξάγει την διοικητική εξέταση μπορεί να ενεργήσει τις εξής πράξεις:
-Αυτοψία
-Εξέταση μαρτύρων
-Πραγματογνωμοσύνη
-Εξέταση του εγκαλούμενου και
-Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Για όλες τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον ενεργούντα την διοικητική εξέταση.
Ε.Μετά τον τερματισμό της διοικητικής εξέτασης το πόρισμα κατατίθεται στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση.
3.Απολογία
Α. Μετά τον τερματισμό της διοικητικής εξέτασης πριν από κάθε επιβολή πειθαρχικής ποινής ο εγκαλούμενος καλείται σε απολογία ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου ενώ δίδεται προθεσμία για την απολογία 5 εργάσιμων ημερών τουλάχιστον.
Β. Η κλήση για απολογία επιδίδεται με απόδειξη στην κατοικία του εργαζόμενου ή στον τόπο εργασίας του.
Γ. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μέχρι τριπλάσιου χρόνου εκείνου που αρχικά καθορίστηκε ύστερα από αίτηση του εγκαλούμενου που υποβάλλεται εγγράφως και είναι σαφώς αιτιολογημένη.
Δ. Ο εγκαλούμενος σε απολογία έχει δικαίωμα να ζητήσει στην απολογία του εύλογη προθεσμία για την υποβολή εγγράφων στοιχείων. Η παροχή της προθεσμίας αυτής υπόκειται στην κρίση του πειθαρχικού προϊστάμενου.
Ε. Η απολογία πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της απολογίας της οποίας η κλήση επιδόθηκε αποδεδειγμένα δεν εμποδίζει την έκδοση απόφασης.
10
Στ. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής η πειθαρχική δίωξη τελειώνει με την σχετική απόφαση.
Ζ. Ο εγκαλούμενος δικαιούται να λαμβάνει γνώση του φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.
Η. Ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου ο εγκαλούμενος δικαιούται να παρίσταται μετά ή δια πληρεξούσιου δικηγόρου.
Ο μηνυόμενος, επικαλούμενος τα άρθρα που αναπτύχθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, κίνησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος μου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την από 09/10/2014 διαθεσιμότητα μου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών , με την κατηγορία ότι στις 03/10/2014 αρνήθηκα κατ' επανάληψη να εκτελέσω εντολές των προϊσταμένων μου για εκτέλεση δρομολογίων και στις 06/10/2014 αποβίβασα επιβάτες προφασιζόμενος βλάβες και ελλείψεις επουσιώδεις οι οποίες δεν δημιουργούσαν προβλήματα στην ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού με αποτέλεσμα να εκθέτω την εταιρεία.
Πιο συγκεκριμένα, στις 03-10-2014 εργαζόμουν με βάρδια από τις 04:25 έως και τις 12:25με το υπ' αριθ. 603 λεωφορείο στη γραμμή 224, η οποία είναι πιλοτική, χωρίς να έχω εκπαιδευτεί όπως και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου. Στην πιλοτική γραμμή οι υποχρεώσεις των οδηγών συνίστανται στο να καταγράφουν τα εισιτήρια, να τηρούν χρόνους διαδρομής και να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή αναγγελίας γραμμής - στάσεων. Περί ώρα 09:45 έλαβα ειδοποίηση από τον Υποδιευθυντή Κίνησης του Αμαξοστασίου Βοτανικού, ο οποίος μου έδωσε εντολή να αποχωρήσω από την γραμμή 224, ενώ εκτελούσα προγραμματισμένο δρομολόγιο, (παρά το γεγονός ότ το ορθό ήταν να ειδοποιηθεί ο Σταθμάρχης και να μου δώσει ο ίδιος εντολή), και να εργαστώ σε βάρδια άλλου συναδέλφου, στην γραμμή 732, ο οποίος θα εργαζόταν υπερωριακά στη δική μου βάρδια, μολονότι ως νεότερος δεν είχε εκπαιδευτεί για τη χρήση του υπολογιστή αναγγελίας γραμμής - στάσεων.
Δεν έφερα αντίρρηση αλλά επισημαίνω ότι, ο Υποδιευθυντής Κίνησης μου έδωσε τη σχετική εντολή, χωρίς να μου εξηγήσει για ποιο λόγο έπρεπε να εργαστώ σε άλλη γραμμή, ενώ δεν είχα ολοκληρώσει την προγραμματισμένη βάρδια μου.
11
Στην αφετηρία της γραμμής 224 στην Καισαριανή, μου ζητήθηκε ξανά να αντικαταστήσω το λεωφορείο υπ’ αρ. 603 που οδηγούσα με το υπ' αρ. 645, προκειμένου να αναλάβει άλλος συνάδελφος. Τηρώντας κατά γράμμα τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού δεν έφερα την παραμικρή αντίρρηση, ωστόσο, ελέγχοντας το υπ' αριθ. 645 λεωφορείο διαπίστωσα ότι, αυτό δεν ήταν εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο απαραίτητο εξοπλισμό, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (πυροσβεστήρες κλπ) .
Ενημέρωσα αμέσως με το υπηρεσιακό μου τηλέφωνο σχετικώς την υπηρεσία μου, ζήτησα δε να εφοδιάσει άμεσα το λεωφορείο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ή να προβεί η αρμόδια υπηρεσία σε ανπκατάσταση του λεωφορείου.
Παρ' όλα αυτά οι αρμόδιοι αρνήθηκαν και μου έδωσαν εντολή να αποσύρω το λεωφορείο οδηγώντας το στο Αμαξοστάσιο. Έτσι, περί ώρα 10:20 αναγκάστηκα να καλέσω την Τροχαία, αφού και πάλι ενημέρωσα πρώτα την εταιρεία, η οποία ύστερα από έλεγχο που διενέργησε διαπίστωσε πως το λεωφορείο δεν είχε τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, τον οποίο ορίζει ο ΚΟΚ.
Στις 12:20 η εταιρεία έστειλε το υπ' αριθ. 620 λεωφορείο προς αντικατάσταση του μη καταλλήλως εξοπλισμένου υπ' αριθ. 645 λεωφορείου. Παρ' όλο αυτό, ούτε αυτό ήταν εφοδιασμένο με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο Αμαξοστάσιο. Εν συνεχεία, στις 15:30 ήρθε κινητό συνεργείο μαζί με άλλον οδηγό, οι οποίοι παρέλαβαν το υπ' αριθ. 645 λεωφορείο στις 15:45 και κατέγραψαν ότι το λεωφορείο που απέσυραν παρουσίαζε βλάβη.
Αποχώρησα και παρουσιάσθηκα στους Σταθμάρχες των γραμμών 224 και 732 προκειμένου να αναφέρω το συμβάν και να καταγγείλω τον ελλιπή εξοπλισμό των λεωφορείων. Επίσης απαίτησα να αναγραφεί και να μου χορηγηθεί υπερωρία για την απασχόλησή μου, γεγονός το οποίο δεν έγινε και κατέγραψα το περιστατικό στο Βιβλίο Συμβάντων, που τηρεί η εταιρεία, ως ώφειλα.
Στις 06/10/2014 συνέβη αντίστοιχο περιστατικό. Αναλυτικότερα, εργαζόμουν στην γραμμή 022 και περί ώρα 13:05 ελέγχοντας το υπ' αριθ. 87 λεωφορείο ώστε να ξεκινήσω το προγραμματισμένο δρομολόγιο της βαρδιάς μου, διαπίστωσα ότι ούτε αυτό το λεωφορείο έφερε τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει του ΚΟΚ.
Αμέσως ζήτησα από την υπηρεσία μου να με εφοδιάσει με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό (τρίγωνο, φαρμακείο κλπ) ή να γίνει αντικατάσταση αυτού. Η υπηρεσία
12
αρνήθηκε να πρόβα σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα και μου έδωσε εντολή να αποσύρω το λεωφορείο στο αμαξοστάσιο. Έτσι, αναγκάστηκα να καλέσω ξανά την Τροχαία, η οποία ύστερα οπό έλεγχο κατέληξε στην ίδια διαπίστωση, ότι δηλαδή ο εξοπλισμός δεν ήταν ο προβλεπόμενος από τον ΚΟΚ.
Στις 17:30 ήρθε το κινητό συνεργείο, το οποίο μου χορήγησε τον απαιτούμενο εξοπλισμό, στερέωσε τον πυροσβεστήρα και αντικατέστησε την λάμπα στο εμπρός δεξιό προειδοποιητικό φως αλλαγής πορείας (φλας). Όταν επέστρεψα στο Αμαξοστάσιο του Βοτανικού, σημείωσα το περιστατικό στο Βιβλίο Συμβάντων.
Επιπλέον, επισημαίνω ότι την 03/10/2014 και την 06/10/2014 ζήτησα από την υπηρεσία μου να μου δώσει έγγραφη εντολή, καθώς οι εντολές να αποσύρω στο Αμαξοστάσιο τα ελλιπώς εξοπλισμένα λεωφορεία είναι αντίθετες με τον ΚΟΚ. Εξάλλου, το άρθρο 26 παρ. 6 εδ. β ‘του ΓΚΠ προβλέπει ότι στην περίπτωση που ο μισθωτός κρίνει ότι με την εντολή του Προϊσταμένου του κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του ίδιου, άλλου μισθωτού ή του επιβατικού κοινού έχει δικαίωμα να ζητήσει έγγραφη εντολή, άλλως να μην εκτελέσει την εντολή.
Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι όχι μόνο δεν είχα την υποχρέωση να εκτελέσω πις προφορικές εντολές που μου εδόθησαν την 3η και 6η/10/2014, αφού η διενέργεια των προγραμματισμένων δρομολογίων με λεωφορείο, τα οποία δεν έχουν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα του επιβατικού κοινού, ενώ ο Προϊστάμενός μου αρνήθηκε να δώσει έγγραφη εντολή, αλλά αντίθετο ενήργησα τηρώντας απόλυτα τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.
Επομένως, ουδεμία πράξη μου μπορεί να θεωρηθεί πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε δικαιολογεί την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος μου. Η άρνησή μου, να εκτελέσω τις προφορικές εντολές των άμεσων Προϊσταμένων μου , οι οποίοι, ούτε λίγο ούτε πολύ με ενέτειλαν να παρανομήσω, αποδεικνύουν την υπευθυνότητα μου ως επαγγελματία οδηγού για την εξυπηρέτηση και ασφαλή μεταφορά του επιβατικού κοινού.
Ο μηνυόμενος εκμεταλλευόμενος την θέση του και τις αρμοδιότητές του, αυθαίρετο, με καταχρηστική άσκηση της εξουσίας του ως πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ο.ΣΥ Α.Ε, προέβη στην πειθαρχική μου δίωξη, η
13
οποία μου προκαλεί αναμφισβήτητα τόσο επαγγελματική όσο και ηθική βλάβη, παραβλέποντας το γεγονός ότι τήρησα στο ακέραιο τα καθήκοντά μου, ως όφειλα.
Επισημαίνεται επίσης ότι, εγώ κλήθηκα να απολογηθώ, ως προαναφέρω για άρνησή μου να μεταφέρω τα λεωφορεία στο Α/Σ και η διαθεσιμότητα μου επιβλήθηκε από τον μηνυόμενο για άλλο λόγο και διότι δήθεν...αρνήθηκα να εκτελέσω δρομολόγιο.
Έτσι, οι υπηρεσιακές ενέργειες του μηνυομένου να με θέσει αυθαίρετα σε διαθεσιμότητα, παρά το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του ΓΚΠ, αποτελεί παράβαση καθήκοντος, αφού στην ενέργεια του αυτή προέβη, αφενός μεν στα πλαίσια της νόμιμης άσκησης του σε αυτού ανατεθειμένου υπηρεσιακού έργου, αφετέρου δε χωρίς να λάβει υπόψη του τα κριτήρια και τον γενικότερο και ειδικότερο σκοπό που προκύπτουν από τον νόμο τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και το Οργανόγραμμα της εταιρείας και διέπουν την υπηρεσιακή δράση.
Με αυτήν τη συγκεκριμένη αντιυπηρεσιακή ενέργεια του μηνυομένου. θίγεται και η υπηρεσιακή λειτουργία. εφόσον προξενείται αντικειμενική βλάβη.
Εξάλλου, ο μηνυόμενος λειτουργώντας ως υπηρεσιακό όργανο, παραβιάζει καθήκοντα τα οποίο προκύπτουν από τους κανόνες δεοντολογίας της δημοσίας διοίκησης, δηλαδή υποχρεώσεις που είναι μεν διοικητικής ηθικής έχουν όμως διεισδύσει στο δίκαιο και έχουν αποκτήσει νομική δεσμευτικότητα, και ειδικότερα παραβίαση των αρχών της ισότητας στη μεταχείριση των διοικουμένων, της απαγόρευσης διακρίσεων, της αμεροληψίας και τέλος της αναλογικότητας.
Η διακριτική ευχέρεια που παρέχει ο νόμος και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού στον μηνυόμενο δεν σημαίνει απόλυτη ελευθερία αξιολόγησης και επιλογής εκ μέρους του, άλλως δεν του παρέχεται το δικαίωμα για υπαλληλική αυθαιρεσία, αλλά αυτός έχει μόνο την ευχέρεια για κρίση, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησής του με αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων να λάβει την απόφασή του.
Επιπρόσθετα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του μηνυομένου στοιχειοθετεί και κατάχρηση εξουσίας σε βάρος μου, από τη στιγμή που η πράξη του δεν βρίσκει νόμιμο έρεισμα, αυτός δε ενήργησε με αποκλειστικό σκοπό την μείωσή μου ως εργαζομένου που τηρεί τις διατάξεις του ΚΟΚ και αυτές του ΓΚΠ και ως
14
συνδικαλιστή που ενδιαφέρεται για την ασφάλεια της εργασίας μας και την οικονομική όσο και την ηθική βλάβη μου.
Με την ενέργεια του να «διατάξει» τη διαθεσιμότητά μου, κατά παράβαση των διατάξεων του Γ. Κ. Π. ο μηνυόμενος κατέστησε σαφή την πρόθεσή του να με φιμώσει, ώστε να μην εντοπίζονται οι ελλείψεις στα λεωφορεία.
Με την παράνομη δίμηνη διαθεσιμότητά μου, που είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση κατά το ήμισυ των νομίμων αποδοχών μου, ο μηνυόμενος σκόπευε εκτός των άλλων εκφοβίζοντας, να αποτρέψει όποιον συνεπή εργαζόμενο εντοπίζει ελλείψεις ή βλάβες στα λεωφορεία να μην τις δημοσιοποιεί, για να αποφύγει την τιμωρία του μηνυομένου.
Συνημμένα προσκομίζω:
Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΕΘΕΛ
Την από 13-10-2014 και με αρ. πρωτ. 27137 αίτησή μου προς την Ο.ΣΥ Α.Ε με θέμα «Προσκλήσεις σε απολογία Κατρόπουλου Βασίλειον - Διαθεσιμότητα» με τα επισυναπτόμενα έγγραφα σε αυτήν.
Την με αριθ. πρωτ. 1444/09-10-2014 απόφαση ταυ Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου της Ο.ΣΥ Α.Ε με θέμα την διαθεσιμότητά μου.
Το από 11.11.2014 Δελτίο Εργατικής Διαφοράς προς την Ο.ΣΥ Α.Ε.
Την από 08.12.2014 Εξώδικη Δήλωση - Διαμαρτυρία - Πρόσκληση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος» προς την Ο.ΣΥ Α.Ε.
Το από 13.02.2015 και με αρ. πρωτ 23 έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε) προς την Ο.ΣΥΑ.Ε.
Το με αριθ. πρωτ. 30850/4-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Μισθοδοσίας της Ο.ΣΥ Α.Ε σχετικό με την «Προκαταβολή μηνός Οκτωβρίου 2014».
Μάρτυρες προτείνω:
15
Τον Παναγιώτη Σκοκέα του
Τον
ΖΗΤΩ
Την κατά νόμο τιμωρία των μηνυομένου, δηλώνω δε ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστην εξ αιτίας των παρανόμων πράξεών του, για το ποσό των σαράντα ευρώ (40 Ευρώ) με την ρητή επιφύλαξη να διεκδικήσω την πλήρη αποκατάστασή της ,στα αρμόδια αστικά Δικαστήρια .
Αθήνα 19 Φεβρουάριου 2015
Ο μηνυτής»


Αρχειοθήκη ιστολογίου