ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Και νέο Συνδικαλιστικό πραξικόπημα στο Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.


Η συνδιοίκηση των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ -ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ αρνήθηκαν να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση έπειτα από συλλογή υπογραφών των εργαζομένων (για δεύτερη φορά !), ενώ το Καταστατικό λειτουργίας του Συνδικάτου,ο Αστικός Κώδικας και ο νόμος 1264/82 τους υποχρεώνει ρητά και ενώ υπερκαλύφτηκε ο απαιτούμενος αριθμός.(Αντί του 1/20 συλέχθηκε σχεδόν το 1/4 !!!).

Επίσης δεν έχουν συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για το διαχειριστικό έτος 2012,όπως δεν έχουν συγκαλέσει την 2η Γενική Συνέλευση λόγω μη απαρτίας της 1ης στις 14/2/2013.

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων είναι θεμελιωμένη από το νόμο,είναι το Ανώτατο Όργανο του Συνδικάτου και η πιο άμεση μορφή Δημοκρατίας.Όποιος την καταργεί ή την σφετερίζετε παρανομεί κατάφορα.

Η οδός της Δικαιοσύνης είναι ο μονόδρομος που με την πρακτική τους μας οδηγούν.

Τεκμηριώνουμε από το νόμο1264/82 άρθρο 8.

1. Η Συνέλευση των μελών της συνδικαλιστικής οργάνωση συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρ. 95 και 96 του Α.Κ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση εκτός άν κατά το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της.

Τεκμηριώνουμε από το τον Αστικό Κώδικα.

Άρθρο 93 - Συνέλευση του σωματείου
Η συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Άρθρο 95 - Σύγκληση
Η διοίκηση συγκαλεί τη συνέλευση στις περιπτώσεις που ορίζει το καταστατικό.

Άρθρο 96
Η συνέλευση συγκαλείται, αν το ζητήσει ο αριθμός μελών που προβλέπει το καταστατικό.

Τεκμηριώνουμε από το Καταστατικό λειτουργίας του Συνδικάτου μας...

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 19
Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδικάτου...

Η Γενική Συνέλευση, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης και έκτακτα όταν το Δ.Σ. κρίνει τούτο αναγκαίο διότι επιβάλλεται από συμφέρον του Συνδικάτου, ή ζητηθεί εγγράφως από το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνδικάτου με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης και αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη σύγκλησή της αν παρίσταται το ολιγώτερο το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη, καλείται νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα μετά την πάροδο πέντε (5) το ολιγώτερο και εντός δέκα (10) το αργότερο ημερών από τη σύγκληση της πρώτης...

ΑΡΘΡΟ 21
Στην Τακτική ετήσια Γεν. Συνέλευση, λογοδοτεί η Διοίκηση του Συνδικάτου και τίθεται για έγκριση η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. Επίσης τίθενται για έγκριση από τον Ταμία ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους καθώς και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΙΝΑ


FOSPHOTOS / Alexandros Katsis
Την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος επισιτιστικής ανασφάλειας στην Ελλάδα, διαπιστώνει το ινστιτούτο Prolepsis, καθώς όλο και περισσότερες οικογένειες αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τις διατροφικές τους ανάγκες , ενώ παρουσιάζεται πλέον -σε υψηλά ποσοστά- και επισιτιστική ανασφάλεια με πείνα.
Το ινστιτούτο Prolepsis και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσαν εχθές την επέκταση του προγράμματος Σίτισης και προώθησης Υγιεινής Διατροφής, που υλοποιεί το πρώτο με δωρεά του δεύτερου, καθώς τα αιτήματα από σχολεία σε όλη την Ελλάδα αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς (έχουν ξεπεράσει τα 700). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2012 σε 34 σχολεία, αλλά καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τεράστιες ανάγκες, λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδιών που υποσιτίζονται και που αυξάνεται συνεχώς από την αρχή της κρίσης, επεκτάθηκε σε 206 σχολεία και 32.358 μαθητές και με τη νέα επέκταση του προγράμματος θα φτάσει τους 50.000 μαθητές φέτος.
Η καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθηνά Λινού, επικεφαλής του ινστιτούτου, ανέφερε ότι «Η κρίση επηρεάζει την οικογένεια, η οποία συχνά δυσκολεύεται να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μελών της. Η επισιτιστική ανασφάλεια ξεπερνάει σε ορισμένες περιοχές το 60% και τα παιδιά αποτελούν ταπρώτα θύματα της κρίσης».
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου που έγινε με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τις οικογένειες των παιδιών που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα σίτισης, το 53% από αυτές αδυνατούν να καλύψουν τα απαραίτητα για τη μηνιαία σίτισή τους, ενώ το 14% έχουν μειώσει , όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα του φαγητού της οικογένειας τους, λόγω οικονομικής δυσχέρειας.
Το ακόμα πιο ανησυχητικό όμως, είναι ότι πέρα από το 60% που δηλώνει ότι η ποιότητα της σίτισής του έχει υποβαθμιστεί, δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράζει τα τρόφιμα που αγόραζε παλιότερα, έχει προβεί σε μειώσεις κτλ, ένα ποσοστό 23% εμφανίζει επισιτιστική ανασφάλεια με πείνα μαζί, δηλαδή υπάρχουν μέρες που δεν έχει να φάει.
Η κ.Λινού εξήγησε ότι η παιδική παχυσαρκία παρατηρείται περισσότερο στις φτωχές οικογένειες, καθώς τρέφουν τα παιδιά με φθηνό φαγητό χαμηλής ποιότητας (π.χ ψωμί και ζυμαρικά) και ότι σε περιόδους κρίσης η πρώτη ένδειξη επισιτιστικής ανασφάλειας είναι η αύξηση βάρους και η παχυσαρκία.
Όπως κατέδειξε και η έρευνα ωστόσο, φαίνεται ότι πολλές οικογένειες πλέον στην Ελλάδα περνάνε από το επικίνδυνο όριο της επισιτιστικής ανασφάλειας στην πείνα.
ThePressProject

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ»
ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ
Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος Καταστατικού το Συνδικάτο Εργαζομένων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και θυγατρικών αυτού Εταιρειών συστήνει Ταμείο Αλληλοβοηθείας «Κεφάλαιο Eπικουρικής Αποζημίωσης (ΚΕΑ)» των τακτικών μελών του Συνδικάτου.
Το ΚΕΑ ανήκει εξ ολοκλήρου στο Συνδικάτο η δε λειτουργία του καθώς και η διαχείριση των παροχών και των πόρων του θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού, υπόκειται δε στον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου και της Γενικής Συνέλευσης των
τακτικών μελών αυτού.
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του ΚΕΑ είναι η παροχή επικουρικής αποζημίωσης (ΕΦ ΑΠΑΞ) στους εργαζόμενους μέλη του Συνδικάτου κατά τη συνταξιοδότησή τους από την Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή την οριστική τους αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία της Εταιρείας από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Σε περίπτωση θανάτου του μέλους το εφ άπαξ αποδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους με την προσκόμιση κληρονομητηρίου.
ΜΕΡΟΣ Β’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΚΛΟΓΗ
 1. Το ΚΕΑ διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της οποίας τα μέλη θα είναι υποχρεωτικά μέλη του Δ.Σ. του Συνδικάτου και θα ορίζονται από αυτό κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του Καταστατικού, κύρια αρμοδιότητα της οποίας είναι η εισή-
γηση- πρόταση των αποφάσεών της στο ΔΣ του Συνδικάτου.
 2. Η συγκρότηση της Δ.Ε. σε σώμα γίνεται με την εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου, Διοικητικού Γραμματέα και Οικονομικού Γραμματέα.
 3. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΕΑ που είναι και μέλος
του Δ.Σ. του Συνδικάτου, διατηρεί την ιδιότητά του για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί και την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. του Συνδικάτου και ως προς τη θητεία του εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Καταστατικού του Συνδικάτου.
 4. Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου, εκπτώσεως ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Δ.Ε. του ΚΕΑ την κενή θέση καταλαμβάνει έτερον μέλος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.
 5. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. του ΚΕΑ μπορούν να παρίστανται χωρίς
δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδικάτου.
6. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 3 ψήφους. Αν κάποιο θέμα δε συγκεντρώνει την απαιτούμενη πλειοψηφία ή αν ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ή η πλειοψηφία αυτής το θεωρεί μείζονος σημα-
σίας, υποχρεούται να το φέρει στο Δ.Σ. του Συνδικάτου για λήψη απόφα-
σης. Σε περίπτωση δε αδυναμίας και του Δ.Σ. τότε θα αποφασίζει η πρώτη
τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδικάτου.
 7. Με απόφαση της Δ.Ε. μπορούν επίσης να συγκροτούνται εισηγητικές επιτροπές για θέματα που αφορούν την ταχεία επίλυση τρεχόντων
προβλημάτων του ΚΕΑ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΘΗΤΕΙΑ
Η θητεία όσων τυχόν καλούνται σε αναπλήρωση των μελών της Δ.Ε.(λόγω παραιτήσεως κ.λπ.) θα είναι ισόχρονη με το υπόλοιπο της θητείας των αναπληρούμενων. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της Δ.Ε. λόγω παραιτήσεων των μελών αυτής και μη υπάρχουσας δυνατότητας αναπληρώσεων των, τότε το Δ.Σ. του Συνδικάτου θα ασκεί τα καθήκοντα της
Δ.Ε. του ΚΕΑ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 1. Η Δ.Ε. συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, και σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου, μια φορά το μήνα. Μπορεί όμως να συνέρχεται και σε έκτακτες συνεδριάσεις όσες φορές το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όσες φορές το ζητήσουν δύο από τα μέλη της Δ.Ε. ή το Δ.Σ. του Συνδικάτου.
 2. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διατάξεως κοινοποιείται προ τεσσάρων τουλάχιστον ημερών, εκτός αν συντρέχει περίπτωση επείγουσας ανάγκης οπότε μπορεί να συντομευτεί η προθεσμία για την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
 3. Με σύμφωνη γνώμη των παρισταμένων μπορεί να γίνει συζήτηση για θέμα που δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη αλλά για τη λήψη
αποφάσεως απαιτείται η παρουσία όλων των μελών της Δ.Ε.
 4. Οι ψηφοφορίες στη Δ.Ε. είναι πάντοτε φανερές εκτός αν αφορούν προσωπικά ζητήματα.
 5. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. τηρούνται με τη φροντίδα του Γραμματέα συνοπτικά πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Διοικητικό Γραμματέα και τα μέλη που πήραν μέρος στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
 6. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα ο Οικονομικός Γραμματέας ανακοινώνει στη Δ.Ε. το ισοζύγιο του προηγούμενου μήνα.
 7. Εάν μέλος της Δ.Ε. απουσιάσει από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς νόμιμη αιτιολογία εκπίπτει από τη θέση του και τότε καλείται το Δ.Σ.του Συνδικάτου όπως ορίσει αντικαταστάτη του.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του ΚΕΑ πάντοτε στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συνδικάτου από το οποίο σε κάθε περίπτωση ελέγχεται. Ιδιαίτερα οι γενικές κατευθύνσεις για την επιλογή των επενδύσεων των διαθεσίμων είναι αρμοδιότητα
του Δ.Σ. του Συνδικάτου.
Ειδικότερα:
1. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του ΚΕΑ.
2. Διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του σύμφωνα με τους όρους αυτής της πρότασης και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συνδικάτου.
3. Εισηγείται για την επένδυση των κεφαλαίων του ΚΕΑ σε προσοδοφόρες τοποθετήσεις.
4. Εισηγείται για όλες τις περιπτώσεις επενδύσεων και σύνταξης μελετών στο Δ.Σ. του Συνδικάτου.
5. Μεριμνά για την απονομή παροχών στους δικαιούχους μετόχους βάσει των διατάξεων του παρόντος και εγκρίνει κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για τη λειτουργία του ΚΕΑ.
6. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό προς το Δ.Σ .του Συνδικάτου το οποίο και αποφασίζει.
7. Έχει όλη την ευθύνη για την εύρυθμο λειτουργία του ΚΕΑ, την ορθή τήρηση των βιβλίων του και τη λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διαφυγόντων κερδών. τα και ευθύνη που αναφέρεται στα λοιπά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
      ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτής και ελέγχει τη σύνταξη των πρακτικών.
 2. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συνυπογράφει με το Διοικητικό Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα του ΚΕΑ. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδικάτου συνυπογράφουν υποχρεωτικά τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις εισπράξεως, τα γραμμάτια εισπράξεως των εισφορών των μετόχων και όλα
τα παραστατικά έγγραφα των χρημάτων, συναλλαγματικές, επιταγές κ.λπ. και τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του ΚΕΑ δεδομένου ότι το ΚΕΑ δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα , υπεύθυνος δεπαραμένει, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό , ο Ταμίας του Συνδικάτου .
 3. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. μπορεί να αναθέσει στον Αντιπρόεδρο αυτής την άσκηση μέρους από τα καθήκοντά του.
 4. Επίσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε. μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Δ.Ε. ή σε ειδικές επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση της Δ.Ε., τις μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών προτάσεων πάνω σε αυτές. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από
τον Αντιπρόεδρο.
 5. Τέλος ο Πρόεδρος έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη
   ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο Αντιπρόεδρος, εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, μελετά
και καταρτίζει τα προγράμματα δράσεως του ΚΕΑ περί των οποίων συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Μεριμνά για τη συγκρότηση
ειδικών επιτροπών μελέτης και προγραμματισμού.
2. Ο Αντιπρόεδρος έχει επίσης οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη που αναφέρεται στα λοιπά άρθρα του παρόντος Κανονισμού. που αναφέρεται στα λοιπά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 1. Ο Διοικητικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας
και της σύνταξης των σχετικών με το ΚΕΑ εγγράφων, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Δ.Ε. και συντάσσει τα πρακτικά της.
 2. Τηρεί το αρχείο του ΚΕΑ και είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε απαιτουμένης εργασίας.
 3. Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να ορίσει ένα από τα μέλη της ως αναπληρωτή του Διοικητικού Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται.
 4. Τέλος ο Διοικητικός Γραμματέας έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη που αναφέρεται στα λοιπά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια των οικονομικών τουΚΕΑ, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Διοικητικό Γραμματέα και συντάσσει εκθέσεις για όλη την πορεία των οικονομικών του ΚΕΑ όπως και
εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε οικονομικό θέμα.
2. Ο Οικονομικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Διοικητικό Γραμματέα συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό του ΚΕΑ τον οποίο θα ανακοινώνει και θα υποβάλλει προς έγκριση στη Δ.Ε. του ΚΕΑ και ακολούθως στο Δ.Σ. του Συνδικάτου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους.
3. Ο Οικονομικός Γραμματέας επιμελείται της έγκαιρης και ορθής πίστωσης στις ατομικές μερίδες των δικαιούχων του ΚΕΑ των μηνιαίων εισφορών καθώς και την τοποθέτηση του προϊόντος ρευστοποίησης από τυχόν επενδύσεις.
4. Η Δ.Ε. μπορεί με απόφασή της να ορίσει ένα από τα μέλη της ως αναπληρωτή του Οικονομικού Γραμματέα, για τις περιπτώσεις που αυτός θα
απουσιάζει ή θα κωλύεται.
5. Τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία φυλάσσονται σε συγκεκριμένο
χώρο. Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος τόσο για τη φύλαξη όσο και για την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και γενικά κάθε δικαιολογητικού καθώς και για την αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών.
6. Τέλος ο Οικονομικός Γραμματέας έχει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα και ευθύνη που αναφέρεται στα λοιπά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 11
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 1. Το ΚΕΑ τηρεί υποχρεωτικά τα πιο κάτω βιβλία:
 α) Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής
 β) Βιβλίο εισπράξεως και πληρωμών
 γ) Κάθε άλλο βιβλίο που απαιτεί η λογιστική οργάνωση του ΚΕΑ σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό ή με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
 2. Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Συνδικάτου.
 3. Οι αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών πριν από τη χρησιμοποίησή τους θα αριθμούνται υποχρεωτικά, στο δε πίσω μέρος της τελευταίας σελίδας κάθε μπλοκ θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των σελίδων
και θα υπογράφουν όλα τα μέλη της Δ.Ε. του ΚΕΑ.
 4. Οι αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών θα έχουν συνεχή αρίθμηση.
 5. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών η Δ.Ε. του ΚΕΑ δεν είναι υποχρεωμένη πλέον να φυλάσσει ή να επιδεικνύει σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχοντα έννομο συμφέρον αποδείξεις πληρωμών και εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών, αποδείξεις και τιμο-
λόγια εξόδων, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ. τα οποία μετά την παρέλευση της πενταετίας από την έκδοσή τους η Δ.Ε. του ΚΕΑ θα μπορεί να τα καταστρέφει.
ΑΡΘΡΟ 12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Στην αρχή κάθε οικονομικής χρήσης ενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος των πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης που έληξε. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του Συνδικάτου που εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού του Συνδικάτου.
 2. Η Ε.Ε. θα ελέγχει την ορθότητα των μηνιαίων εισφορών, τη νομιμότητα και διαφάνεια όλων των εξόδων, δαπανών και πληρωμών του ΚΕΑ, τις έγκαιρες αναλήψεις των μηνιαίων εισφορών από το Συνδικάτο και τη χρονική απόκλιση των καταθέσεών τους στην Τράπεζα. Η Ε.Ε. θα ελέγχει επίσης τις επενδύσεις αποθεματικών και εισφορών καθώς και την ορθο-
λογική καταβολή των παροχών προς τους μετόχους ή προς τους κληρονόμους τους σε σύγκριση με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΑ. Η Ελεγκτική Επιτροπή οφείλει να ελέγχει την ορθότητα της πίστωσης των ατομικών μερίδων.
 3. Η Ε.Ε. ενσωματώνει το πόρισμά της στην έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Συνέλευση των μελών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού του Συνδικάτου. Στον Οικονομικό Απολογισμό που υποβάλλεται κάθε χρόνο για έγκριση στην τακτική Συνέλευση των μελών του Συνδικάτο περιλαμβάνονται στοιχεία για την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του ΚΕΑ.
 4. Σε περίπτωση που προκύψει ή διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο έλλειμμα τότε το Δ.Σ. του Συνδικάτου θα αποφασίζει:  α) Για τον τρόπο κάλυψης του ελλείμματος και
 β) Για τον ενδεχόμενο καταλογισμό του ελλείμματος στους υπεύθυνους της Δ.Ε. του ΚΕΑ. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν ληφθεί απόφαση επί των άνω δύο θεμάτων σχετικά με το προκύψαν έλλειμμα το Δ.Σ. του Συνδικάτου θα συγκαλεί υποχρεωτικά και άμεσα τη Γ.Σ. των μελών του ώστε να ληφθούν από αυτή οι αναγκαίες αποφάσεις και για τα δύο ανωτέρω ζητήματα.ΑΡΘΡΟ 13
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.
  Οι πόροι του Κ.Ε.Α. θα είναι:
  1. Εφ άπαξ οικονομική ενίσχυση διακοσίων (200) χιλιάδων ευρώ από τα διαθέσιμα του Συνδικάτου (προικώο κεφάλαιο).
  2. Μηνιαία εισφορά κάθε δικαιούχου του ΚΕΑ η οποία ισούται με το 40% της μηνιαίας συνδρομής του μέλους στο Συνδικάτο. To μέλος δεν καταβάλλει νέα εισφορά. Απλά το 40% της ήδη καταβαλλόμενης εισφοράς μεταφέρεται στον ειδικό λογαριασμό του Συνδικάτου που αναλογεί στο ΚΕΑ. Κάθε πρόσοδος και εισφορά που προέρχεται από λόγους χαριστικούς ή από άλλη νόμιμη αιτία.
  3. Οι πρόσοδοι από τις επενδύσεις των αποθεματικών (κεφαλαίων) και εισφορών των δικαιούχων του ΚΕΑ.
  4. Τυχόν έκτακτες εισφορές που ήθελε εισηγηθεί η Διοικούσα Επιτροπή και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή θα εγκριθεί από τακτική ή έκτακτη
Συνέλευση των μελών του Συνδικάτου.
  5. Ο ειδικός λογαριασμός του ΚΕΑ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς παρά μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Συνδικάτου η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία του ½ των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των ? των παρόντων.
  6. Ο ειδικός λογαριασμός του ΚΕΑ στην περίπτωση διάλυσης του Συνδικάτου δεν εντάσσεται στο σύνολο της περιουσίας του Συνδικάτου και διανέμεται μετά τη διάλυση στα μέλη- δικαιούχους.
ΑΡΘΡΟ 14
 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) ΤΟΥ Κ.Ε.Α.
Τo Δ.Σ. του Συνδικάτου θα δίδει εγγράφως το πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων για την επιλογή των επενδύσεων των αποθεματικών κεφαλαίων του ΚΕΑ. Πάντως τα αποθεματικά (κεφάλαια) του ΚΕΑ θα τοποθετούνται υποχρεωτικά σε μετρητά, ή τραπεζικές καταθέσεις κάθε μορφής,
ή σε τίτλους του δημοσίου χρέους.
ΑΡΘΡΟ 15
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.
 1. Κάθε δικαιούχος του ΚΕΑ θα δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού του Κανονισμού, την παρακάτω ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ, η οποία θα έχει ανά εργαζόμενο και ανά έτος, ξεχωριστή λογιστική και μηχανογραφική παρακολούθηση.
 2. Η εφ άπαξ αυτή παροχή θα ισούται με το άθροισμα των ποσών των παρακάτω παραγράφων α, β, γ και δ. Δηλαδή με το άθροισμα:
 α) Ενός προικώου ποσού και των διαχρονικών αποδόσεών του. To προικώο δε αυτό ποσό θα προκύψει από τον μερισμό, μέσω αναλογιστικής μελέτης, Ειδικού Προικώου Κεφαλαίου, που θα διατεθεί από το Συνδικάτο, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Ο μερισμός αυτός θα έχει ως αποκλειστικό και μόνο σημείο αναφοράς τα έτη κατά τα οποία ο μέτοχος ήταν τακτικό μέλος του Συνδικάτου. Η έγκριση της αναλογιστικής μελέτης και του ανωτέρου μερισμού πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδικάτου.
 β) Του συνόλου των διαχρονικών μηνιαίων εισφορών του κάθε μέλους προσαυξημένων με τις εκάστοτε αποδόσεις από τις επενδύσεις των.
 γ) Του συνόλου των διαχρονικών μηνιαίων εισφορών για κάθε μέλος που καταβάλλει η ΕΘΕΛ ΑΕ στο ποσοστό που προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 δ) Του συνόλου των λοιπών πόρων και εκτάκτων εισφορών που θα πιστωθούν στον ατομικό λογαριασμό του κάθε μέλους, μετά των προσαυξήσεων των, από τις εκάστοτε αποδόσεις των επενδύσεών των.
 3. Η παροχή αυτή θα αποδίδεται στους δικαιούχους του ΚΕΑ κατά τη συνταξιοδότησή τους από την Εταιρεία ή την οριστική τους αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία της Εταιρείας εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι αυτοί είναι μέλη του Συνδικάτου κατά το χρόνο λύσης της εργασιακής τους σχέσης με οιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΡΑΦΕΣ
 Όποιος αποχωρεί οικειοθελώς από το Συνδικάτο χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του δικαιούχου του ΚΕΑ. Δεδομένου ότι το μέλος δεν καταβάλλει νέα εισφορά υπέρ του ΚΕΑ, αλλά μεταφέρεται σε αυτό το 40% της ήδη καταβαλλομένης υπέρ του Συνδικάτου εισφοράς, ο διαγραφείς οικειοθελώς από το Συνδικάτο χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα επί της παροχής του ΚΕΑ , η οποία έχει προκύψει μέχρι την ημερομηνία της
διαγραφής του, αυτή δε πιστώνεται ισομερώς στους υπόλοιπους δικαιούχους .
 Εν περιπτώσει επανεγγραφής η ατομική μερίδα πιστώνεται από μηδενική βάση και ουδεμία απαίτηση του δικαιούχου γεννάται για παλαιές πιστώσεις οι οποίες διεγράφησαν οριστικά λόγω της εθελουσίας του διαγραφής από το Συνδικάτο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Σε περίπτωση που επιτευχθεί καταβολή από την Εταιρεία εισφοράς υπέρ των δικαιούχων του ΚΕΑ τα ποσά αυτής και οι αποδόσεις τους θα πιστώνονται στις ατομικές μερίδες, τηρουμένων των χρονικών αναλογιών.
2. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εσωτερικής φύσης για τη λειτουργία του ΚΕΑ, που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, ρυθμίζεται με νέα απόφαση του Δ.Σ. του Συνδικάτου.....

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΤΡΟΙΚΑΣ" ΠΟΥ ΜΗΝΥΕΙ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΗΧΗΤΙΚΟ)

                                                                 


                                                            Δ.Σ 13-5-2013

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ

Έχουν βγει ανοιχτά πλέον τα κομματόσκυλα της ΠΑΣΚΕ και κάνουν βρώμικο πόλεμο στο Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό και ειδικά στον Πρόεδρο του Αντώνη Σταματόπουλο , αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούν να μας ελέγξουν και γιατί δεν προσκυνάμε τα αφεντικά τους όπως εκείνοι κάνουν, αυτοί είναι που έβαλαν μπράβους και χτύπησαν τον Σταματόπουλο και δύο απολυμένους του Μετρό, αυτοί είναι που ξεπούλησαν όλο το εργατικό κίνημα και ολόκληρη την κοινωνία. Σας ρωτώ λοιπόν, δικαιούνται αυτοί άραγε να μιλάνε για δημοκρατία και να είναι ακόμα συνδικαλιστές ;
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ήδη έχουμε ζητήσει επίσημα από τον εισαγγελέα να βγει το απόρρητο του τηλεφώνου τους την ημέρα εκείνη που έβαλαν τους μπράβους , και σας ενημερώνω επίσης ότι ακόμα συνεχίζουν να απειλούν ότι θα τον ξαναστείλουν στο νοσοκομείο.
Σήμερα τηλεφωνικά σε ανοιχτή ακρόαση ένας από τους εμπλεκόμενους παραδέχτηκε ότι αυτοί έβαλαν τους μπράβους(ενημερώθηκε ο νομικός που έχει αναλάβει την υπόθεση).
Το θράσος τους ξεπερνά κάθε όριο.
• Μας βρίζουν γιατί ζητάμε 1 ισχυρό σωματείο σε όλες τις μεταφορές και όχι 20 κλαδικά μικρά σωματεία.
• Μας βρίζουν γιατί μιλάμε για 1 κάλπη και μια κοινή γενική συνέλευση σε όλες τις μεταφορές.
• Μας βρίζουν γιατί μιλάμε για την ύπαρξη 17 συνδικαλιστών σε όλες τις μεταφορές και όχι 180 που είναι σήμερα.
• Μας βρίζουν γιατί στηρίζουμε τους απολυμένους συναδέλφους μας.
Τους προκαλώ όλα αυτά που λένε και κάνουν στον Σταματόπουλο να βγουν να τα πουν μπροστά στον κόσμο, σε ένα συλλαλητήριο.
Όσο περισσότερο χτυπάτε τον πρόεδρο, τόσο εμείς θα τον κρατάμε εδώ μαζί μας στο σωματείο, και τόσο εκείνος θα συνεχίζει να σας ξεμπροστιάζει, κομματόσκυλα.
Τους καθιστούμε υπεύθυνους για την σωματική ακεραιότητα του προέδρου μας.
Επιτέλους ας πάρουν θέση όσοι αντιστέκονται.

Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Λ.Μ.Α
Ρεβύθης Σπύρος

Αρχειοθήκη ιστολογίου