ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ο.ΣΥ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΠΛΟ ΜΑΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΒΛΥΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

''ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ'' ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΣΥ Α.Ε.

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΑΣ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ, ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.

 <<Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης και τη δαπάνη, ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ #1.750.000,00€#, που αφορά τη Διακήρυξη Νο. 01/2015 διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ετήσιας διάρκειας «Προγράμματος της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΟΣΥ Α.Ε.», καθώς και του δικαιώματος παράτασης της για τρεις (3) επιπλέον μήνες, δηλαδή επιπλέον δαπάνης τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ #437.500,00€#, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ο.ΣΥ Α.Ε. για τη χρήση 2015 που αφορά τη Διακήρυξη Νο. 01/2015 διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης ετήσιας διάρκειας «Προγράμματος της ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΟΣΥ Α.Ε>>.


Αρχειοθήκη ιστολογίου